MAGIC HTML

Blog e-Pembelajaran Bahasa Malaysia (Versi Khas Untuk Para Murid SJK(C) Hwa Lien, Pulau Ketam)

Suku Kata

   Bunyi Suku Kata  

Guru haruslah membing murid membunyikan suku kata dengan sebutan yang betul.


a
i
u
e
o
e
ba
bi
bu
be
bo
be
ca
ci
cu
ce
co
ce
da
di
du
de
do
de
ga
gi
gu
ge
go
ge
ha
hi
hu
he
ho
he
ja
ji
ju
je
jo
je
ka
ki
ku
ke
ko
ke
la
li
lu
le
lo
le
ma
mi
mu
me
mo
me
na
ni
nu
ne
no
ne
pa
pi
pu
pe
po
pe
ra
ri
ru
re
ro
re
sa
si
su
se
so
se
sya
syi
syu
sye
syo
sye
ta
ti
tu
te
to
te
nga
ngi
ngu
nge
ngo
nge
nya
nyi
nyu
nye
nyo
nye
ya
-
yu
-
-
-
fa
fi
fu
-
-
-
wa
wi
wu
-
-
we
za
zi
zu
-
-
-Jadual Suku Kata Disediakan Oleh: Cikgu Chua Vui Kiong (D20102044949)
Lampiran: Pautan video dari YouTube